MBU Challenge


Image
*** ขั้นตอนการสมัคร ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

เมื่อสมัครเสร็จเเล้วนั้น ให้ทำการสั่งปริ้นเอกสารการสมัคร ลงลายเซ็นต์ผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
และแฟ็กซ์มายังหมายเลข 02-444-6070 เพื่อทำการยืนยันสถานะการสมัคร
************ใบสมัคร

การแข่งขันโต้วาที - บรรยายธรรม รายการ โต้คารมอุดมธรรม
งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


พระสอนศีลธรรม/ครู ผู้ฝึกสอน

* กรอกในส่วนนี้กรณีผู้ฝึกสอนเป็นพระ
* กรอกในส่วนนี้กรณีผู้ฝึกสอนไม่ไช่พระ


ครูผู้ประสานงาน    ครูผู้ประสานงานเป็นบุคคลเดียวกับผู้ฝึกสอน

* กรอกในส่วนนี้กรณีผู้ฝึกสอนเป็นพระ
* กรอกในส่วนนี้กรณีผู้ฝึกสอนไม่ไช่พระ


คำรับรองผู้บริหารสถานศึกษา

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02-444-6000 ต่อ 1153-1154
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศูนย์รับสมัคร
โทร. 02-444-6000 ต่อ 1093-1095
โทรสาร. 02-444-6070
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินจัดกิจกรรมทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.challenge.mbu.ac.th

* หมายเหตุ
- สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้ระดับชั้นละ 1 ทีมเท่านั้น
- กรุณาปริ้นเอกสารฉบับนี้พร้อมลงลายเซ็นต์ผู้บริหาร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
และส่งแฟ็กซ์มาที่ เพื่อยืนยันการสมัคร 02-444-6070
ลงชื่อ ........................................................

        ( ...................................................... )

ตำแหน่ง ....................................................