MBU Challenge

การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 2 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
2 สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 2 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
2 สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร

การโต้คารมอุดมธรรม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 3 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
2 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
3 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาเขตมหาวิชรลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---