MBU Challenge

การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 บ้านหนองหงอก ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 บ้านพระเสาร์สามัคคีวิทยาคม ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 2 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ทรายมูลวิทยา ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว
2 ทรายมูลวิทยา ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว

การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 บ้านทุ่งแต้ ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร รอยืนยันการสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร รอยืนยันการสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

การโต้คารมอุดมธรรม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยืนยันการสมัครแล้ว