MBU Challenge

การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 9 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
2 บ้านคลองแค สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
3 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
4 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ ( สระกระเทียม ) นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
6 วัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
7 วัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
8 วัดสุวรรณาราม นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
9 วัดสุวรรณาราม(ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 5 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
2 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
3 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
4 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
5 วัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 3 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
2 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
3 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 7 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
2 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
3 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
4 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ ( สระกระเทียม ) นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
6 โรงเรียนบ้านอำเภอ ชลบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
7 วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 8 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
2 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
3 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รอยืนยันการสมัคร
4 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
5 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
7 วัดทา่พูด นครปฐม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว
8 วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) สมุทรสาคร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ยืนยันการสมัครแล้ว

การโต้คารมอุดมธรรม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---