MBU Challenge

การตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 6 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ชุมชนบ้านท่าศิลา สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ยืนยันการสมัครแล้ว
2 ชุมชนบ้านท่าศิลา สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร
3 ชุมชนบ้านท่าศิลา สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร
4 บ้านภูตะคาม สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม พุทธานุเคราะห์ สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 2 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 บ้านภูตะคาม สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ยืนยันการสมัครแล้ว
2 บ้านภูตะคาม สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
1 ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รอยืนยันการสมัคร

การโต้คารมอุดมธรรม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 0 สถาบัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด วิทยาเขต สถานะการสมัคร
--- ไม่มีผู้สมัคร ---