ใบสมัครพระสอนศีลธรรม

เลขประจำตัวประชาชน *
เลขที่หนังสือสุทธิ
สำเนาใบสุทธิ
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
บัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรม
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
ใบวุฒิบัตรการอบรมประจำปี
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
พระราชทินนาม
ชื่อ *
ตัวอย่างเช่น พระขวัญตระกูล, พระมหาขวัญตระกูล, พระครูสุธีปัญญาวุธ เป็นต้น
ฉายา *
นามสกุล *
เกิดวันที่
วัน: เดือน: ปี:
อายุ
วันอุปสมบท
วัน: เดือน: ปี:
พรรษา
E-mail
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Facebook
วิทยฐานะ น.ธ.
วิทยฐานะ ป.ธ.
วุฒิการศึกษาทางโลก
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา(ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
ปริญญาโท
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
ปริญญาเอก
สาขา
จากมหาวิทยาลัย
หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัด *
ตัวอย่างเช่น วัดมหาจุฬา เป็นตัน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
โรงเรียนที่สอน
ชื่อโรงเรียน *
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
เว็บไซต์
ระดับ
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์
ชื่อครูพี่เลี้ยง
เบอร์ครูพี่เลี้ยง
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
สาขา *
ชื่อบัญชี * * ชื่อตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี * * เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ท่านกรอก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร *
กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .pdf .jpg .png หรือ .gif
ให้ท่านกรอกข้อมูลตามความจริง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การพิจารณาโดยทันที